Terms & ConditionsALGEMENE  VOORWAARDEN EN CONDITIES ONLINE VERKOOP
GENERAL TERMS AND CONDITIONS ONLINE SALES1. BESCHRIJVING

1.1 Deze Algemene voorwaarden (hierna de "AV” genoemd) leggen de rechten en plichten vast van de partijen in het kader van de verkoop van Emma Terweduwe, via de website www.emmaterweduwe.com. De AV regelen elke verkoop van producten/diensten via de site.

1.2 De AV worden aangegaan tussen, enerzijds, Emma Terweduwe (info@emmaterweduwe.com,  BE 0756.995.819 ), gevestigd in sasstraat 3, 3200 Aarschot, België, hierna "de verkoper" genoemd, en anderzijds de persoon die een bestelling plaatst, hierna "de koper" genoemd. De koper en de verkoper worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

1.3 Elke bestelling veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding van de AV door de koper, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van een handgeschreven handtekening van de koper. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, is de goedkeuring van de bestelbon een elektronische handtekening, die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en die geldt als bewijs van de volledigheid van de bestelling.

1.4 De koper verklaart volledige handelingsbevoegdheid te hebben.
1. DESCRIPTION

1.1 These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "GTC") establish the rights and obligations of the parties in the context of the sale of Emma Terweduwe, through the website www.emmaterweduwe.com. The GTC regulate any sale of products/services through the Site.

1.2 The GTC are concluded between, on the one hand, Emma Terweduwe (info@emmaterweduwe.com, BE 0756.995.819 ), located in sasstraat 3, 3200 Aarschot, Belgium, hereinafter referred to as "the Vendor", and, on the other hand, the person placing an order, hereinafter referred to as "the Buyer". The buyer and the seller are hereinafter jointly referred to as the "parties".

1.3 Any order presupposes the prior consultation and express acceptance of the GTC by the Buyer, without this acceptance being dependent on a handwritten signature by the Buyer. In accordance with the provisions of the Law of July 9, 2001 laying down certain rules relating to the legal framework for electronic signatures, the approval of the order form constitutes an electronic signature, which has the same value between the parties as a handwritten signature and serves as proof of the completeness of the order.

1.4 The Buyer declares to have full capacity to act.


2. DE PRODUCTEN/DIENSTEN DIE TE KOOP WORDEN AANGEBODEN

De producten/diensten die te koop worden aangeboden zijn de producten/diensten die op de site staan, met een beschrijving van hun belangrijkste kenmerken, op de dag en op het tijdstip dat de koper de site raadpleegt, en zolang de voorraad strekt. De verkoper wendt alle redelijke middelen aan om de beschikbaarheid van de producten/diensten in real time op de site weer te geven, en kan niet aansprakelijk worden gesteld als een product niet meer beschikbaar is. Indien een van de bestelde producten/diensten niet beschikbaar is, zal de koper hiervan op de hoogte worden gebracht en zal hij de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
2. THE PRODUCTS/SERVICES OFFERED FOR SALE

The products/services offered for sale are those listed on the site, with a description of their main features, on the day and at the time the buyer consults the site, and while supplies last. The seller shall use all reasonable means to display the availability of the products/services on the site in real time, and cannot be held liable if a product is no longer available. If any of the products/services ordered are unavailable, the buyer will be notified and will have the option to change or cancel their order.

 

3. WEERGEGEVEN VERKOOPPRIJZEN VAN PRODUCTEN/DIENSTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de website weergegeven in euro's en is vrijgesteld van btw. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor de levering mogelijk is en is exclusief de kosten voor de voorbereiding en levering, die ten laste zijn van de koper, en exclusief de aftrek van kortingen of cadeaubonnen die aan de koper werden toegekend. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten/diensten zullen worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die gold op het moment van de bestelling.

3.2 Bij de bestelling verbindt de koper zich ertoe om, naast de aankoopprijs, de kosten voor de voorbereiding en de levering (hierna de "kosten”) te betalen. Die kosten variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten/diensten en de gekozen leveringswijze, en zijn inclusief btw. De koper kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen in zijn "Winkelmandje", waar een berekening wordt weergegeven van het totale bedrag dat overeenkomt met de aankoopprijs. De verkoper behoudt zich het recht voor het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen, maar de kosten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die golden op het moment van de bestelling. Deze kosten blijven verschuldigd en zullen niet worden terugbetaald als de koper de bestelling herroept.

3.3 De producten/diensten worden alleen geleverd in de landen waarvoor de site de levering aanvaardt. Elk verkeerd leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. De aangegeven levertijden zijn niet bindend, maar louter indicatief. Een vertraging in de levering kan niet leiden tot de betaling van een schadevergoeding aan de koper. De verkoper heeft het recht om in delen te leveren. In geval van niet-levering van de goederen, zullen alle eventueel door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald, zonder interesten of schadevergoeding.
3. DISPLAYED SELLING PRICES OF PRODUCTS/SERVICES

3.1 The price of each product is displayed on the website in euros and is exempt from VAT. This price is valid in the countries for which delivery is possible and does not include the costs of preparation and delivery, which are borne by the buyer, and does not include the deduction of discounts or gift vouchers granted to the buyer. The seller reserves the right to change its prices at any time, but the products/services will be invoiced on the basis of the purchase price applicable at the time of the order.

3.2 When ordering, the buyer undertakes to pay, in addition to the purchase price, the costs of preparation and delivery (hereinafter the "costs"). These costs vary depending on the type and quantity of products/services ordered and the mode of delivery chosen, and are inclusive of VAT. The Buyer can consult the amount of these costs on the site in his "Shopping Basket", where a calculation is displayed of the total amount corresponding to the purchase price. The seller reserves the right to change the amount of the charges at any time, but the charges will be invoiced based on the rates in effect at the time of the order. These charges remain due and will not be refunded if the buyer revokes the order.

3.3 The products/services will only be delivered to the countries for which the site accepts delivery. Any incorrect delivery address is the responsibility of the buyer and may result in additional charges. The delivery times indicated are not binding but purely indicative. A delay in delivery may not result in the payment of compensation to the buyer. The seller has the right to deliver in parts. In the event of non-delivery of the goods, any amounts paid by the buyer will be refunded, without interest or compensation.


 
4. BESTELLINGSVOORWAARDEN

4.1 Om een bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de site, en waarop de informatie staat die nodig is om hem te kunnen identificeren, meer bepaald zijn naam, voornaam en het leveringsadres. Daarmee verklaart de koper dat hij volledig en zonder voorbehoud de AV aanvaardt en zich ertoe verbindt het verschuldigde bedrag volledig te zullen betalen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie.

4.2 De verkoper zal de bestelling bevestigen door een e-mail met onder meer volgende informatie:

1° de voornaamste kenmerken van de bestelde goederen of diensten;
2° de identiteit van de verkoper, onder meer zijn ondernemingsnummer en handelsnaam;
3° het geografisch adres van de verkoper en zijn telefoonnummer en e-mailadres;
4° de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- en eventuele andere kosten;
5° de wijze van betaling, levering en uitvoering en de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen;
6° het beleid van de verkoper inzake klachtenbehandeling;
7° de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht;
8° de gevallen waarin de koper geen herroepingsrecht heeft, zoals bepaald in art. 7 van de AV;
9° het bestaan van een waarborg van conformiteit van de goederen gedurende een periode van twee jaar, zoals bepaald in de artikelen 1649bis tot 1649 octies van het Burgerlijk wetboek, en van een waarborg voor verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk wetboek, en in artikel 10 van de AV;
10° de mogelijkheid beroep te doen op het online-platform voor geschillenbeslechting om een minnelijke schikking te vinden.
11° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;
12° desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;
13° desgevallend, de duur van de overeenkomst of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
14° desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument;
15° desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de koper moet betalen of bieden;
16° desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
17° desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de verkoper op de hoogte is of redelijkerwijs moet zijn.

De door de verkoper geregistreerde gegevens en de orderbevestiging vormen het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, een onvolledige betaling van een vorige bestelling, weigering van betaling met een creditcard door bankinstellingen of om elke andere geldige reden. In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
4. ORDERING CONDITIONS

4.1 To place an order, the purchaser must complete the order form available on the site, which contains the information necessary to identify him, specifically his name, first name and delivery address. By doing so, the buyer declares that he fully and unreservedly accepts the GTC and undertakes to pay the amount due in full. The seller cannot be held liable for the consequences of providing incorrect information.

4.2 The seller will confirm the order by an email containing, among other things, the following information:

1° the main characteristics of the goods or services ordered;
2° the seller's identity, including his company number and trade name;
3° the seller's geographical address and his telephone number and email address;
4° the total price of the goods or services, including all taxes and all additional freight, delivery and any other costs;
5° the method of payment, delivery and performance and the period within which the company undertakes to deliver the goods or provide the services;
6° the seller's policy on handling complaints;
7° the conditions, period and modalities for exercising the right of withdrawal;
8° the cases in which the buyer does not have the right of withdrawal, as stipulated in art. 7 of the GTC;
9° the existence of a guarantee of conformity of the goods for a period of two years, as stipulated in articles 1649bis to 1649 octies of the Civil Code, and of a guarantee for hidden defects, as stipulated in articles 1641 to 1649 of the Civil Code, and in article 10 of the GTC;
10° the possibility of having recourse to the online dispute resolution platform in order to find an amicable solution.
11° if applicable, the existence and conditions of after-sales consumer assistance, after-sales services and commercial guarantees;
12° if applicable, the existence of relevant codes of conduct and how copies of them can be obtained;
13° if applicable, the duration of the contract or, when the contract is of indefinite duration or is automatically renewed, the conditions for terminating the contract;
14° if applicable, the minimum duration of the consumer's obligations;
15° if applicable, the existence and conditions of deposits or other financial guarantees to be paid or offered by the buyer;
16° if applicable, the functionality of digital content including applicable technical security features;
17° if applicable, the relevant interoperability of digital content with hardware and software of which the seller is aware or should reasonably be aware.

The data recorded by the seller and the order confirmation shall constitute proof of the contractual relations between the parties.

4.3 The seller reserves the right to refuse or cancel an order or delivery in case of an existing dispute with the buyer, incomplete payment of a previous order, refusal of credit card payment by banking institutions or for any other valid reason. In this case, the seller cannot be held liable under any circumstances.


5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1 De betaling van de aankopen dient te gebeuren via een creditcard van het type Visa of MasterCard, of via een bankkaart van het type "Maestro" en "Bancontact - Mistercash", of via een Paypal-rekening.

5.2 De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper tot de aankoopprijs en de kosten opgegeven bij de bestelling volledig zijn betaald.

5. TERMS OF PAYMENT

5.1 Payment of purchases must be made by credit card of the type Visa or MasterCard, or by bank card of the type "Maestro" and "Bancontact - Mistercash", or by a Paypal account.

5.2 The products ordered remain the property of the seller until the purchase price and the costs specified at the time of the order are paid in full.6. LEVERINGEN

6.1 De levering gebeurt door de verkoper voorlopig alleen in belgië. De eventuele taksen en invoerrechten zijn ten laste van de koper. Op aanvraag kan het product reeds naar het buitenland worden verstuurd. In dit geval contacteer je info@emmaterweduwe.com

6.2 De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de koper is opgegeven.

6.3 Voor een levering in België zal de verkoper zich inspannen opdat de bestelling naar het leveringsadres wordt verzonden binnen een termijn van 14 werkdagen na de bevestiging van de bestelling en de ontvangst van de betaling. De bezorger zal op dit adres langskomen tussen 08.00 en 18.00 uur op werkdagen, en het pakket of de pakketten overhandigen aan de geadresseerde of aan een andere persoon aanwezig op het opgegeven adres. Bij afwezigheid wordt er een kennisgeving achtergelaten op het leveringsadres. De de koper moet dan met de bezorger contact opnemen om een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres, of een nieuwe leveringsdatum op een ander adres, of een afhaling op het dichtstbijzijnde postkantoor af te spreken. Zoniet wordt de bestelling binnen 15 dagen vanaf de kennisgeving door de bezorger of indien de koper afwezig is bij de nieuwe levering, automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die met de koper contact zal opnemen om een nieuwe levering van de bestelling te plannen. In dit geval kunnen extra verzendkosten aan de koper worden gefactureerd.

6.4 Indien de koper de bezorger gekozen heeft, draagt de koper het risico zodra de bestelde producten aan de bezorger overhandigd zijn. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van terbeschikkingstelling.

6.5 Bij de ontvangst is het de taak van de koper om de bestelde goederen te controleren en eventueel voorbehoud te maken en klacht in te dienen of het pakket te weigeren, als het pakket werd geopend of als het duidelijke tekenen van schade vertoont. Als er klachten zijn na ontvangst van een bestelling, moet dit worden gemeld op info@emmaterweduwe.com , onderwerp “klacht levering”, met foto’s ter staving, binnen de 48 uur na ontvangst van de bestelling.

6. DELIVERIES

6.1 Delivery is made by the seller for the time being only in Belgium. Any taxes and import duties shall be borne by the buyer. On request, the product can already be sent abroad. In this case contact info@emmaterweduwe.com

6.2 The order will be delivered to the address provided by the buyer.

6.3 For a delivery in Belgium, the seller will endeavor to ensure that the order is sent to the delivery address within a period of 14 working days following the confirmation of the order and the receipt of payment. The delivery person will visit this address between 8 a.m. and 6 p.m. on working days, and hand over the package(s) to the addressee or to another person present at the address indicated. In case of absence, a notice will be left at the delivery address. The buyer must then contact the delivery person to arrange a new delivery date at the same address, or a new delivery date at a different address, or a pickup at the nearest post office. Otherwise, within 15 days from notification by the delivery person or if the buyer is absent from the new delivery, the order will automatically be returned to the seller, who will contact the buyer to schedule a new delivery of the order. In this case, additional shipping costs may be billed to the buyer.

6.4 If the buyer has chosen the delivery driver, the buyer bears the risk once the ordered products are handed over to the delivery driver. The control system used by the company delivering the package provides proof of delivery.

6.5 Upon receipt, it is the responsibility of the buyer to check the goods ordered and, if necessary, to express reservations and complaints or to refuse the package, if the package was opened or if it shows obvious signs of damage. If there are complaints after receiving an order, it must be reported at info@emmaterweduwe.com , subject "complaint delivery", with photos to substantiate, within 48 hours of receiving the order.


 
7. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNERINGSVOORWAARDEN

7.1 De koper heeft het recht van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, binnen de veertien (14) kalenderdagen na de levering, in overeenstemming met het Belgisch Wetboek van economisch recht.

Binnen deze termijn dient de koper de verkoper op de volgende manier op de hoogte te brengen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:

e-mail naar info@emmaterweduwe.com, met vermelding van de naam en voornaam van de koper, een gedetailleerde beschrijving van het betrokken artikel, het nummer van het artikel en de datum van de factuur

of aan de hand van het formulier op de site van de FOD Economie.

7.2 De goederen moeten teruggezonden worden naar het adres vermeld op het pakket, tenzij anders vermeld aan de koper, die het bewijs van verzending moet bewaren.

Sasstraat 3, 3200 Aarschot.

7.3 Als de koper de goederen wil omruilen een ruil, moet hij dit vermelden in de e-mail. De verkoper zal hem dan informeren over de beschikbaarheid van het artikel en over de te betalen toeslag of gedeeltelijke terugbetaling.

7.4 Alle kosten en risico's verbonden aan de terugzending van goederen zijn ten laste van de koper.

7.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de goederen terugzendt uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping volgens de voorwaarden overeengekomen in de voorgaande paragrafen, verbindt de verkoper zich ertoe de aankoopprijs aan de koper na ontvangst van de goederen door de verkoper terug te betalen.

7.6 In het geval van een terugbetaling van teruggestuurde producten/diensten, crediteert de verkoper de creditcard die werd gebruikt voor de betaling van deze producten/diensten met een bedrag dat gelijk is aan hun aankoopprijs, verminderd met het bedrag van de cadeaubonnen of kortingen bij de bestelling. De terugbetaling van de koper geschiedt volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

7.7 De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de goederen gebruikt of beschadigd zijn, of als er onderdelen onderbreken of de labels verwijderd zijn.

7.8 De producten moeten in goede staat worden teruggestuurd, goed beschermd, in de originele verpakking, in perfecte staat van wederverkoop, vergezeld van alle eventuele accessoires, de handleiding enz. Anders kunnen ze niet worden teruggenomen of geruild.

7.9 Op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten of diensten kunnen niet worden teruggenomen of geruild.

7.10 De teruggezonden producten die niet door de verkoper kunnen worden aanvaard, blijven ter beschikking van de koper. De koper is verplicht de prijs ervan te betalen. In het geval van abnormale of onrechtmatige terugzendingen, behoudt de verkoper zich het recht voor om een volgende bestelling te weigeren.

7.11 De verkoper vermeldt op zijn site de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht en het modelformulier modelformulier om dat recht uit te oefenen.
7. RIGHT OF WITHDRAWAL AND CONDITIONS OF RETURN

7.1 The buyer has the right to abandon the purchase, without payment of a penalty and without giving any reason, within fourteen (14) calendar days following delivery, in accordance with the Belgian Code of Economic Law.

Within this period, the buyer must notify the seller of his intention to exercise his right of withdrawal in the following manner:

e-mail to info@emmaterweduwe.com, stating the purchaser's surname and first name, a detailed description of the item in question, the item number and the date of the invoice

or using the form on the site of the FPS Economy.

7.2 The goods must be returned to the address indicated on the package, unless otherwise stated to the buyer, who must keep proof of dispatch.

Sasstraat 3, 3200 Aarschot.

7.3 If the buyer wishes to exchange the goods an exchange, he must mention this in the e-mail. The seller will then inform him of the availability of the item and the surcharge or partial refund to be paid.

7.4 All costs and risks associated with the return of goods shall be borne by the buyer.

7.5 If the buyer exercises his right of withdrawal and returns the goods no later than fourteen (14) days after the communication of his decision to withdraw under the conditions agreed in the preceding paragraphs, the seller undertakes to refund the purchase price to the buyer upon receipt of the goods by the seller.

7.6 In the case of a refund for returned products/services, the seller shall credit the credit card used to pay for these products/services with an amount equal to their purchase price, less the amount of gift certificates or discounts accompanying the order. The buyer's refund will be made according to the terms agreed upon with the banking institution that issued the card.

7.7 The buyer cannot use his right of withdrawal if the goods are used or damaged, or if parts break or the labels are removed.

7.8 The products must be returned in good condition, well protected, in their original packaging, in perfect resale condition, accompanied by any accessories, the manual, etc. Otherwise, they cannot be returned or exchanged.

7.9 Customized or personalized products or services cannot be taken back or exchanged.

7.10 The returned products that cannot be accepted by the seller will remain at the disposal of the buyer. The buyer is obliged to pay their price. In case of abnormal or abusive returns, the seller reserves the right to refuse a subsequent order.

7.11 The seller shall indicate on its site the conditions, period and modalities for exercising the right of withdrawal and the model form for exercising that right.

8. BESCHERMING VAN DE PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN KOPERS

8.1 De verkoper verzamelt persoonsgegevens over de kopers, die hem op de site of per e-mail worden verstrekt. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken aan derden. Deze zijn vertrouwelijk. Ze zullen alleen door zijn interne diensten worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen, om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, meer bepaald voor het verzenden van nieuwsbrieven en in het kader van de personalisatie van de site volgens de voorkeuren van de kopers, of voor het controleren van hun kredietwaardigheid.

8.2 De verkoper verkoopt of verhuurt de informatie over de kopers niet aan derden. In geval van overdracht aan of gebruik van persoonsgegevens door derden, verbindt de verkoper zich ertoe de koper hiervan vooraf op de hoogte te stellen zodat hij zich daartegen kan verzetten. De verkoper kan ook statistieken over zijn kopers, verkopen, handelspatronen en informatie op zijn site verstrekken aan derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Dit artikel kan echter de overdracht van activiteiten aan een derde partij niet verhinderen.

8.3 De verkoper bewaart de persoonlijke gegevens niet langer dan nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor de verwerking wordt uitgevoerd. Om de gepaste duur te bepalen wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden te bereiken op andere manieren. Er wordt eveneens rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen. Indien de gegevens niet langer nodig zijn, worden ze vernietigd.

8.4 Voor zover de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, heeft de koper het recht:aan de verkoper te vragen of hij persoonlijke gegevens bezit, welke gegevens en waarvoor ze gebruikt worden;toegang te krijgen tot zijn gegevens en ze eventueel te doen verbeteren;te eisen dat zijn gegevens gewist worden of dat de verkoper de verwerking ervan beperkt;klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit .

De koper kan zijn rechten uitoefenen door een gedateerd en getekend verzoek te zenden naar info@emmaterweduwe.com met een kopie van zijn identiteitskaart (om veiligheidsredenen). Indien het verzoek manifest ongegrond is, kan het verzoek worden geweigerd en kan een redelijke vergoeding worden aangerekend.
8. PROTECTION OF PRIVACY REGARDING BUYERS' PERSONAL DATA.

8.1 The seller collects personal data about the buyers, provided to him on the site or by e-mail. He undertakes not to disclose these data to third parties. They are confidential. They will only be used by its internal services for the processing of orders, to improve and personalize communications, in particular for sending newsletters and as part of the personalization of the site according to buyers' preferences, or for checking their creditworthiness.

8.2 The seller does not sell or rent the information about the buyers to third parties. In case of transfer to or use of personal data by third parties, the seller undertakes to inform the buyer in advance so that he can object. The seller may also provide statistics about its buyers, sales, trading patterns and information on its site to third parties, but these statistics will not include personal data. However, this article cannot prevent the transfer of business to a third party.

8.3 The seller will not retain personal data longer than necessary to achieve the purposes for which the processing is carried out. To determine the appropriate duration, the amount, nature and sensitivity of personal data, the purposes for which the data are processed and the possibility of achieving these purposes by other means shall be taken into account. The need to comply with all legal and regulatory obligations is also taken into account. If the data are no longer needed, they will be destroyed.

8.4 Insofar as the legal conditions are met, the buyer has the right:to ask the seller whether he possesses personal data, what data and what they are used for;to access his data and possibly have them corrected;to demand that his data be deleted or that the seller restrict their processing;to lodge a complaint with the Data Protection Authority .

The buyer can exercise his rights by sending a dated and signed request to info@emmaterweduwe.com with a copy of his identity card (for security reasons). If the request is manifestly unfounded, the request may be refused and reasonable compensation may be charged.


9. AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper gaat alleen een middelenverbintenis aan, voor de toegang tot de site, de bestelling, de levering en mogelijke latere diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die voortvloeien uit het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen, of enig ander geval van overmacht. In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de bedragen betaald of betaalbaar voor de bestelling die aanleiding geeft tot zijn aansprakelijkheid.
9. LIABILITY

The seller only enters into an obligation of means, for the access to the site, the order, the delivery and possible subsequent services. The seller cannot be held liable for inconveniences or damages resulting from the use of the Internet, such as an interruption of service, an external intrusion or the presence of computer viruses, or any other case of force majeure. In any case, the seller's liability is limited to the amounts paid or payable for the order giving rise to its liability.


10. GARANTIE VAN OVEREENSTEMMING

De producten/diensten vallen onder de wettelijke garantie van overeenstemming, zoals bepaald in de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De koper heeft onder andere het recht om van de verkoper de herstelling of de gratis vervanging te eisen van producten/diensten die een gebrek aan overeenstemming vertonen, gedurende twee jaar (een jaar voor tweedehandsgoederen) vanaf de levering, op voorwaarde dat de eis binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek wordt ingediend. Als de koper het gebrek binnen de eerste zes maanden vaststelt, is de verkoper aansprakelijk, tenzij hij kan bewijzen dat het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik door de koper. Als de koper het gebrek later vaststelt, kan de verkoper hem vragen te bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van de levering.
10. GUARANTEE OF CONFORMITY

The products/services are covered by the legal guarantee of conformity, as stipulated in articles 1649bis to 1649octies of the Civil Code, and the legal guarantee against hidden defects, as stipulated in articles 1641 to 1649 of the Civil Code. Among other things, the buyer has the right to demand from the seller the repair or free replacement of products/services that are defective, for two years (one year for second-hand goods) from delivery, provided that the demand is made within the two months following the identification of the defect. If the buyer establishes the defect within the first six months, the seller is liable unless he can prove that the defect is due to improper use by the buyer. If the buyer identifies the defect later, the seller may ask him to prove that the defect already existed at the time of delivery.

 


11. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de site en de onderliggende technologie kunnen beschermd zijn door het auteursrecht, het merkenrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht. De koper mag op zijn eigen site een eenvoudige link naar de site van de verkoper plaatsen. Hyperlinks met behulp van framing, in-line of deep linking zijn echter niet toegestaan. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op eenvoudig verzoek van de verkoper.
11. INTELLECTUAL PROPERTY

The content of the site and the underlying technology may be protected by copyright, trademark or other intellectual property law. The buyer may place on its own site a simple link to the seller's site. However, hyperlinks using framing, in-line or deep linking are not permitted. In any case, any link must be removed upon simple request from the seller.

 


12. CONTACT MET DE VERKOPER

De koper met de verkoper contact opnemen via info@emmaterweduwe.com
12. CONTACTING THE SELLER

Buyer is able to contact seller at info@emmaterweduwe.com

 

13. NIETIGHEID EN INTEGRALITEIT

Indien een of meer bepalingen van de AV ongeldig zouden zijn, tast dit de geldigheid van de andere bepalingen niet aan.
13. NULLITY AND INTEGRALITY

Should one or more provisions of the GTC be invalid, this shall not affect the validity of the other provisions.


14. BEWIJS

De geïnformatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners, worden aanvaard als bewijzen van de communicatie, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. In het kader van hun relaties aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen, zoals e-mails en back-ups.
14. PROOF

The computerized records, kept in the computer systems of the seller and its partners, are accepted as proof of communications, orders and payments between the parties. In the context of their relationships, the parties accept electronic means of proof, such as emails and backups.

 

15. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan de koper meedelen.
15. AMENDMENTS

The seller reserves the right to modify the T&C and will communicate the new version to the buyer via the site.

 

16. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wet is van toepassing. In geval van betwisting zal een minnelijke schikking worden gezocht vooraleer juridische stappen worden ondernomen. De verkoper en de koper kunnen ook beroep doen op het online-platform voor geschillenbeslechting. Bij gebrek aan minnelijke schikking, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
16. APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURTS

Belgian law is applicable. In case of dispute, an amicable settlement will be sought before any legal action is taken. The seller and the buyer may also have recourse to the online dispute resolution platform. In the absence of amicable settlement, the courts of the district of Brussels are competent.Shipping


PLAIDS: Alle bestellingen worden binnen 4-5 werkdagen verwerkt.
Als
een plaid niet op voorraad is, kunt u het nog steeds in de voorverkoop kopen en we sturen het op zodra onze voorraad weer is aangevuld.

KUSSENS:
Houd er rekening mee dat onze kussens zijn handgemaakt en moeten worden gemaakt zodra een bestelling is gemaakt. Het kan tot 2 weken duren om uw item klaar. U ontvangt een bericht zodra uw bestelling is verzonden en onderweg.

Bestellingen worden niet verzonden of geleverd in het weekend of op feestdagen. Pease contact met ons op als uw bestelling is urgent: Info@emmaterweduwe.com, en we zullen proberen om ons best te doen.

Als
we ervaren een hoog volume van de orders, kan de zendingen worden vertraagd door een paar dagen.Gelieve extra dagen in transit voor de levering.

Al onze prijzen zijn aangegeven in euro's (€). Houd er rekening mee dat voor nu, bieden wij een gratis pick-up Gent, België.
Verzending naar andere plaatsen in België kost 12 euro.
Wij
verzenden naar andere landen in Europa: Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland,Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland & Verenigd Koninkrijk.(verzending in deze Europese landen zijn afhankelijk van de locatie, vanaf 15euro verzendkosten).

Voor alle andere bestemmingen kunt u contact met ons opnemen: info@emmaterweduwe.com
PLAIDS: All orders are processed within 4-5 business days.
If a plaid is out of stock, you can still buy it in presale and we will send it as soon our stock is refilled.

PILLOWS: Please note that our pillows are handmade and have to be made once an order is made.
It can take up to 2 weeks to get your item ready. You will receive a message once your order is shipped and on its way.

Orders are not shipped or delivered on weekends or holidays. Pease contact us if your order is urgent:
Info@emmaterweduwe.com, and we will try to do our best.

If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days.
Please allow additional days in transit for delivery.


All our prices are indicated in Euros (€). Please keep in mind that for now, we offer a free pickup Gent, Belgium.
Shipping to other places in Belgium costs 12 euros.
We ship to other countries in Europe: Austria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany,
Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switerland & United Kingdom.
(shipping in these European countries are depending on the location, starting from 15euros shipping costs).

For all other destinations please contact us: info@emmaterweduwe.comReturns & Refunds


Je hebt 14 kalenderdagen om een artikel te retourneren vanaf de datum waarop je het hebt ontvangen.

Om
in aanmerking te komen voor een retourzending, moet je artikel ongebruikt zijn en in dezelfde staat verkeren als waarin je het hebt ontvangen.
Je
artikel moet in de originele verpakking zitten

.Zodra
we je artikel hebben ontvangen, zullen we het inspecteren en je op de hoogte stellen dat we je geretourneerde artikel hebben ontvangen. Wij zullen u zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de status van uw terugbetaling na inspectie van het artikel.

Als
uw retourzending is goedgekeurd, zullen wij een terugbetaling op uw creditcard (of oorspronkelijke betaalmethode) initiëren.
U ontvangt het tegoed binnen een bepaald aantal dagen, afhankelijk van het beleid van uw kaartuitgever.

U bent verantwoordelijk voor het betalen van uw eigen verzendkosten voor het retourneren van uw artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.Als u een restitutie ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op uw restitutie.
You have 14 calendar days to return an item from the date you received it.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it.
Your item must be in the original packaging.

Once we receive your item, we will inspect it and notify you that we have received your returned item.
We will as soon as possible notify you on the status of your refund after inspecting the item.

If your return is approved, we will initiate a refund to your credit card (or orginal method of payment).
You will receive the credit within a certain amount of days, depending on your card issuer’s policies.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable.
If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.Thanks for your purchase!